so_top_1so_top_1

FÖRESTÅNDARENS DAGBOK DEL 3
– Primitiva parametrar

Onsdagen den 22 november valde Göteborgs kommunstyrelse under sitt veckosammanträde att bordlägga Martin Wannholts yrkande angående ett årligt kommunalt finansierat anslag till observatoriet. Ärendet skulle återigen tas upp den 13 december.

Den 12 december ringde jag upp Wannholt för att be honom att underrätta mig så snart kommunstyrelsens beslut var fattat, och han lät det genast framgå att han var bekymrad inför sammanträdet i det att allianspartierna hade gått samman för att rösta ned yrkandet och mycket riktigt - morgonen efter, kunde jag läsa motyrkandet i sin helhet.

(M), (L) och (Kd) har tillsammans författat nämnda motyrkande som å ena sidan prisar Slottsskogsobservatoriets verksamhet men å andra sidan talar emot att organisationen skall få ett kommunalt finansierat stöd.

Visst har vi hört den förut? Var gång vi har bett om stöd från stad eller region, sedan undertecknad blev föreståndare, har det varit samma litania som upprepats utan hänsyn till våra motargument. Nu kommer jag att argumenta emot det hela igen, för okänd gång i ordningen:

Enligt inlämnat yrkande ska Göteborgs Stad förbinda sig att långsiktigt finansiera Slottsskogsobservatoriet med en årlig summa från Kommunfullmäktiges budget. Detta skulle ge Slottsskogsobservatoriet, som drivs av en ideell förening, en exceptionell särställning i Göteborgs mångfacetterade föreningsliv.

Det är inte föreningen som behöver finansieras. Föreningen Slottsskogsobservatoriets Vänner kan existera utan observatoriet, men observatoriet kan inte existera utan den drivande föreningen, så det är med andra ord inte föreningen som behöver räddas, utan verksamheten. I övrigt har vi redan en särställning i det att vi är de enda i hela landet som bedriver den exakt den typ av verksamhet som vi gör.

-Dessutom skulle jag personligen vilja veta varför det råder sådana kontroverser kring en ideell förening med ett klart syfte, när andra aktörers misstag utan omsvep betalas för utan att det av dem krävs någon återbetalning. Förklara det för oss, kära folkvalda, så att vi kan förstå varför etablerade göteborgsföretags misslyckanden är mer värda än den verksamhet som bedrivs vid Slottsskogsobservatoriet.

Denna särställning skulle vara svår att förklara och försvara gentemot övriga föreningar och organisationer, varav många andra också har att hantera knaper ekonomi.

Detta är nästan ett direkt citat av vad representanter för Västra Götalandsregionen brukade säga till oss, så här kommer en utmaning till er kära politiker: Om ni kan förse mig med en lista på de föreningar som möjligtvis skulle känna sig åtsidosatta och orättvist behandlade i den mån observatorieverksamheten skulle få ett kommunalt finansierat driftsstöd så lovar jag att personligen kontakta dem och fråga om hur de egentligen skulle förhålla sig till det hela. Eventuella medlemmar av dylika föreningar som läser detta uppmanas till att kontakta mig på e-post slottsskogsobservatoriet@gmail.com.

Det finns vägar att gå och medel att söka för den verksamhet som bedrivs och det rimliga är att även Slottsskogsobservatoriet hänvisas till den ordinarie hanteringen. Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi att yrkandet avslås.

Vilka vägar? Om de menar att vi skall söka de kommunala bidrag som existerar, för idrott, kultur och socialt arbete så har vi flera gånger blivit påminda om att vi inte tillåts söka eftersom vår verksamhet inte faller inom ramen för något av dessa områden. Menas det privata sponsorer, har det framgått mer än väl att åtminstone vissa av de styrande i Göteborg helst vill slippa att ha med oss att göra – trots allt har jag ju blivit kontaktad av personer från kommunen som rekommenderar att vi satsar på att söka pengar från “andra aktörer” än Göteborgs Stad.

Att söka sponsorer är i sig ingen dålig tanke - allting till trots så är det så som de flesta föreningar gör, men problemet i dagsläget är att ytterst få lokala företag sponsrar och de som gör det har framför allt idrott, men även kultur eller socialt arbete, som inriktning och det begränsar våra möjligheter hos många sponsorer. Likadant ser det ut hos stiftelserna. Tro mig – jag har ägnat många ideella timmar åt att försöka snoka rätt på såväl sponsorer som stiftelser.

Och vad menas med den ordinarie hanteringen? Med all respekt innebär den “ordinarie hanteringen” för oss att bli nekade hjälp, alternativt bli fullständigt ignorerade.
Vi har, som redan känt, under många år försökt att få till en dialog med såväl kommun som region, utan något som helst resultat och det hela liknar numera en dålig fars. I likhet med de primitiva textbaserade program som jag skrev i PC Basic då jag var i åttaårsåldern, förefaller det nämligen bara att finnas ett begränsat antal standardsvar som dyker upp oavsett vilken fråga som ställs och det går inte att be om förklaringar eller utvecklade svar, eftersom den simpla parametern inte tillåter det.

Angående Martin Wannholts yrkande under kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 13/12, bordlades det ytterligare en gång – nu till den 24 januari. Hos oss på observatoriet råder det blandade känslor angående detta. Å ena sidan är vi lättade över att Alliansens motyrkande uppenbarligen inte gick igenom, men å andra sidan betyder detta bara att vi kommer att befinna oss i fullkomlig ovisshet i över en månad till.
 

/Katja Lindblom, föreståndare för Slottsskogsobservatoriet som undrar hur svårt det egentligen kan vara